Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

115

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je občan nebo opatrovník povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě ztráty a odcizení je možnost obrátit se i na Policii ČR.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti, může mít občanský průkaz v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu hlásí občan nebo opatrovník, případně zástupce občana, který se nemusí prokazovat plnou mocí.
Občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení o vydání občanského průkazu.
Žádost je oprávněn podat:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce,
  • za občana, který je omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz  žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

S ohlášením ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě ztráty a odcizení je možno řešit vzniklou situaci na Policii ČR.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová, Zdeňka Večeřová
Telefon: 573 521 352, 573 521 351
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00 - objednaní
Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • rodný list nebo rodný a křestní list,
  • doklad o rodném čísle, jestliže není uvedeno na jiném předkládaném dokladu.
  • popř. další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je možno stáhnout [DOC, 46 kB].

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy činí 200,- Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem  bude vydán ve lhůtě do 30 dnů.
Lze požádat také ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů a do 24 hodin.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.