logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

8

 

 

2. Kód

MD02

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského  oprávnění

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámit  ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Obecní  úřad vydá držiteli  řidičského oprávnění  potvrzení o  oznámení  ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení  o oznámení ztráty, odcizení … platí 30 dní ode dne  jeho vydání a opravňuje  k řízení motorových vozidel na území České republiky.

Řidičský průkaz musí být v době podání oznámení platný!

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámit  tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad  totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
  • popř. poškozený řidičský průkaz.


 V případě odcizení průkazu předložte  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.
I když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, tak vám tento postup přesto doporučujeme.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu" jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy (tiskopis žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je opatřen též návodem na vyplnění).

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč,  (MŘP 50,- Kč) v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 700,-  Kč, úhradu provádíte v pokladně příslušného obecního úřadu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá  obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.
Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území ČR.
Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
(Řidičský průkaz)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
(Evidenční karta řidiče)
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
(Řidičský průkaz)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, Odbor dopravní a správní

 

 

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Valášková, tel.: 573 521 306

Radka Münsterová, tel.: 573 521 403

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.02.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.