Dotace mimořádné (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Dotace mimořádné (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Dotace je určena pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Holešova, avšak vyvíjející činnost na území města Holešova. Tato činnost se rozumí v oblasti kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací.

Jedná se však o mimořádnou dotaci.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný zástupce právnické osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutno podat žádost a předepsané přílohy dle článku 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). 

Lhůta pro podání žádosti začíná prvním dnem měsíce března a končí posledním dnem měsíce listopadu příslušného kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

Žádost může být podána v listinné anebo elektronické podobě (Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, podatelna Městského úřadu Holešov, epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka města Holešova – x8qbfvu).

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí a povinnými přílohami.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Ilona Augusti, referentka odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 310, tel.: 573 521 550, mail: ilona.augusti@holesov.cz

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • žádost
  • prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu, u pravidelných žadatelů je možno nahradit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně 
  • čestné prohlášení týkající se úpadku, likvidace, insolvenčního řízení, soudního sporu s městem či jeho organizacemi, daňových nedoplatků, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, podpory de minimis...(vzor čestného prohlášení [DOC, 26 kB])


Povinnosti jsou přesně stanoveny v článku 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města z programu mimořádná finanční dotace - zde ke stažení: 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, která splňuje všechny povinné náležitosti, je maximálně 90 dnů od uzávěrky.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podoba žádosti se zašle buď na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem; anebo se podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky žadatele do datové schránky města Holešova: x8qbfvu – není nutné podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vrácení části nebo celé dotace a možnost nečerpání dotace v dalších letech.