Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

17

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU dle zákona 56/2001 Sb.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí splňovat technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době jeho výroby, jedná-li se

a) nové silniční vozidlo
1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany.

Obecní úřad s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla pokud, které není uvedeno v odstavci 1, pokud
a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danu kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotlivé
celní deklarace do delší než
1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2. N1, L, O, T nebo S nebo
2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se
o silniční vozidlo kategorie M1,M2, nebo N1.
Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2  se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.  U vozidel podle odstavce 1 písm. A) se na postup zkušební sanice použije §22 odst. 1 obdobně.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat

-obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Podáním písemné žádosti (včetně všech požadovaných náležitostí) u kterýkoliv příslušného úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • doklad totožnosti,
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel),
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
• protokol o evidenční kontrole
• technický protokol vydaný zkušební stanicí
• doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a

• příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře -  "Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  - tj. 2000,- Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se  vyřizuje  dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů, v komplikovanějších případech 60 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.