Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

17

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU dle zákona 56/2001 Sb.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí splňovat technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době jeho výroby, jedná-li se

a) nové silniční vozidlo
1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany.

Obecní úřad s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla pokud, které není uvedeno v odstavci 1, pokud
a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danu kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotlivé
celní deklarace do delší než
1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2. N1, L, O, T nebo S nebo
2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se
o silniční vozidlo kategorie M1,M2, nebo N1.
Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2  se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.  U vozidel podle odstavce 1 písm. A) se na postup zkušební sanice použije §22 odst. 1 obdobně.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat

-obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Podáním písemné žádosti (včetně všech požadovaných náležitostí) u kterýkoliv příslušného úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • doklad totožnosti,
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel),
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
• protokol o evidenční kontrole
• technický protokol vydaný zkušební stanicí
• doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a

• příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře -  "Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  - tj. 2000,- Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se  vyřizuje  dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů, v komplikovanějších případech 60 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvo dopravy

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti  a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.