Schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

126

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Přestavba silničního vozidla.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:
 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 • změna kategorie vozidla.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, resp. vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.
Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.
Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.
Při přestavbě vozidla lze změnit nebo upravit pouze jednu podstatnou část mechanismu nebo konstrukci silničního vozidla; jiné podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla již nesmí být touto, ani žádnou následnou přestavbou změněny.
Další podmínky pro přestavbu silničního vozidla stanovuje § 29 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti (včetně všech požadovaných náležitostí) u kterýkoliv příslušného úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje Ministerstvo dopravy.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o schválení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat:
 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.
Žádost musí být doložena těmito doklady:
 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na kterémkoliv příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správních poplatků je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – tj. 2000,- Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.