Registrační značka na přání

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

127

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Přidělení registrační značky na přání.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, příp. nakládání s ním.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si může zvolit kombinaci  8 velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic, u motocyklu 7 velkými písmeny latinské abecedy a arabských číslic a u mopedu 5 velkými písmeny latinské abecedy a arabských číslic. Registrační značce na přání se mohou písmena a číslice použít libovolně.
RZ na přání nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.
Zvolená kombinace RZP žadatelem nesmí být přidělena již k jinému silničnímu vozidlu a nesmí být zarezervována jiným žadatelem. RZP může být rezervována po dobu 3 měsíců od provedení rezervace. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.
RZP je objednána neprodleně po zaplacení správního poplatku. Současně s vydáním rozhodnutí o přidělení RZP je žadatel vyzván 15.dne ode dne uhrazení správního poplatku k dostavení na registrační místo k přidělení RZP. Žadatel je povinen sebou vzít původní registrační značky.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti se zvolenou kombinací registrační značky na přání.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • doklad totožnosti,
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel), 
 • osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz,
 • příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře -  "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  - tj. 5000,- Kč za tabulku s registrační značkou + 50,- Kč za zápis do technického průkazu. Rezervace RZP – 500,- Kč na dobu 3 měsíců.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se  vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).