Registrační značka na přání

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

127

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Přidělení registrační značky na přání.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky uvedené v bodě 6 této životní situace a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání.

Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 6 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky (viz životní situace „Přidělení registrační značky na přání“), obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je osoba, která je nebo bude vlastníkem nebo provozovatelem silničního vozidla, ke kterému by mohla požadovat přidělení registrační značky na přání (dále jen „žadatel“).

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání rezervuje, pokud

• neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu a není zaměnitelná s registrační značkou elektrického vozidla,

• stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a

• splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti se zvolenou kombinací registrační značky na přání.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

V působnosti Městského úřadu Holešov, odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel, Masarykova 628, Holešov, přízemí vlevo, dveře č.106 a č.107:

Eliška Konečná, tel.: 573 521 301

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Petra Dočkalová, tel.: 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

• doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),

• tabulky již žadateli přidělené registrační značky na přání, např. při prodeji vozidla, kterou požaduje rezervovat na max. dobu 3 měsíců

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře -  "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za rezervaci nové registrační značky na přání je 500 Kč.

Správní poplatek za rezervaci již přidělené registrační značky na přání (např. při prodeji vozidla) je 300 Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení evidence motorových vozidel.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se  vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.