Zajišťování zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin motorových vozidel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

133

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zajišťování zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin motorových vozidel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění jednotlivých skupin motorových vozidel jsou prováděný v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon") a vyhl. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v návaznosti na zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba (žadatel) prostřednictvím zástupce autoškoly.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.
Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.
Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která se skládá ze zkoušky
a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,
b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
Pro provádění zkoušek určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zkušebního komisaře, kterým může být pouze zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu, který je současně držitelem platného průkazu zkušebního komisaře vydaného podle zákona.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 zákona písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 101, Aleš Marek, tel.: 573 521 305, Po, St: 7:15 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod., Út, ČT. 7:15-15 h, Pá- 7:15-13:30 hod.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 K provedení zkoušky k získání řidičského oprávnění předkládá žadatel prostřednictvím pracovníka autoškoly:
•       platný doklad totožnosti,
•       žádost k přijetí do výuky a výcviku příslušné autoškoly s potvrzením o ukončení výuky a výcviku od příslušné autoškoly
-       doklad o zdravotní způsobilosti k řízení příslušné skupiny motorových vozidel vystavený praktickým lékařem
K provedení zkoušky k přezkoušení odborné způsobilosti předkládá žadatel prostřednictvím pracovníka autoškoly:
•       platný doklad totožnosti,
•       žádost k přijetí do výuky a výcviku příslušné autoškoly s potvrzením o ukončení výuky a výcviku od příslušné autoškoly
-       doklad o zdravotní způsobilosti k řízení příslušné skupiny motorových vozidel vystavený praktickým lékařem
•       dopravně psychologické vyšetření,
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Po provedení zkoušky z odborné způsobilosti předává zkušební komisař výsledek a potvrzení o vykonání zkoušky žadatele pracovnici na registru řidičů, kde je následně s žadatelem řešena otázka ohledně řidičského průkazu s příslušnou skupinou řidičského oprávnění. Žadatel pracovníkovi registru řidičů předkládá platný doklad totožnosti a fotografii.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle ust. § 39a zákona je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.
Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Provozovatel autoškoly

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

DS: x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v návaznosti na zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl".
Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.
Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

V každé provozovně autoškoly

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Udělování a rozšiřování řidičských oprávnění

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní

 

 

26. Kontaktní osoba

Aleš Marek, tel.: 573 521 305

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.12.2017.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-