Kontrolní a dozorová činnost, podání stížnosti na podnikatele

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Kontrolní a dozorová činnost

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Kontrolní a dozorová činnost podle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o odpadech, zákon o povinném značení lihu, zákon o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a dalších předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním a ukládání sankcí.

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání.

Kontrolu provádí zaměstnanci živnostenského úřadu na základě vlastního kontrolního plánu, podnětů a na základě nařízení kontroly Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem správních agend a krajský živnostenský úřad nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdokoli

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přijatý podnět bude posouzen a živnostenský úřad podle situace provede kontrolu podnikatele přímo na provozovně nebo na živnostenském úřadě. Zjistí-li skutečnosti nasvědčující tomu, že podnikatel porušuje podmínky dané živnostenským zákonem popřípadě předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zahájí řízení z moci úřední. V případě, že neshledá důvody k jeho zahájení, podatele pokud o to požádá, o tom vyrozumí. Pokud podnět nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude postoupen příslušnému správnímu orgánu. O postoupení bude stěžovatel informován. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zasláním písemného podnětu na adresu živnostenského úřadu, nebo přímo osobně řešit s referentem kontroly.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Hana Konečná, odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí, číslo dveří 317, tel.: 573 521 655

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud k podnětu existují nějaké doklady (účtenky, paragony, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je vzít s sebou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven - podnět k provedení kontroly nebo prošetření případu se podává volnou písemnou formou.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení podnětu jsou stanoveny správním řádem. Správní orgán podnět prošetří a pokud ten, kdo podnět podal o to požádá, sdělí mu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě, že byl podnět postoupen jinému příslušnému správnímu orgánu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení mohou být podnikatelé, jejich odpovědní zástupci, jiné správní orgány.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podání by mělo popisovat konkrétní jednání či stav, který pisatel považuje za protiprávní a odůvodňuje zahájení řízení z moci úřední.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné podněty lze zaslat na adresu centrální  elektronické podatelny podatelna@holesov.cz  nebo datovou schránkou : x8qbfvu

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (povinnost při sběru a výkupu odpadů).

Zákon č. 307/2013 Sb.., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neshledá-li správní orgán důvod k zahájení řízení ani k postoupení věci, sdělí tuto skutečnost podateli, pokud  o to požádal. Není povinností zdůvodňovat, proč důvod k zahájení řízení neshledává. Podnět se neodkládá usnesením nebo jinak přezkoumatelným rozhodnutím, není tedy možno podat proti způsobu vyřízení podnětu odvolání.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce taxativně upravuje živnostenský zákon v § 61 až § 63, zákon o ochraně spotřebitele v § 24 a zákon o spotřebních daních v § 135 a následující.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace lze získat u kteréhokoliv živnostenského úřadu ČR.

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Jitka Martínková, tel.: 573 521 650

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2. 2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 2. 2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-