Kontrolní a dozorová činnost, podání stížnosti na podnikatele

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Kontrolní a dozorová činnost

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Kontrolní a dozorová činnost podle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o odpadech, zákon o povinném značení lihu, zákon o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a dalších předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním a ukládání sankcí.

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání.

Kontrolu provádí zaměstnanci živnostenského úřadu na základě vlastního kontrolního plánu, podnětů a na základě nařízení kontroly Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem správních agend a krajský živnostenský úřad nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdokoli

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přijatý podnět bude posouzen a živnostenský úřad podle situace provede kontrolu podnikatele přímo na provozovně nebo na živnostenském úřadě. Zjistí-li skutečnosti nasvědčující tomu, že podnikatel porušuje podmínky dané živnostenským zákonem popřípadě předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zahájí řízení z moci úřední. V případě, že neshledá důvody k jeho zahájení, podatele pokud o to požádá, o tom vyrozumí. Pokud podnět nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude postoupen příslušnému správnímu orgánu. O postoupení bude stěžovatel informován. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zasláním písemného podnětu na adresu živnostenského úřadu, nebo přímo osobně řešit s referentem kontroly.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Hana Konečná, odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí, číslo dveří 317, tel.: 573 521 655

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud k podnětu existují nějaké doklady (účtenky, paragony, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je vzít s sebou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven - podnět k provedení kontroly nebo prošetření případu se podává volnou písemnou formou.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení podnětu jsou stanoveny správním řádem. Správní orgán podnět prošetří a pokud ten, kdo podnět podal o to požádá, sdělí mu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě, že byl podnět postoupen jinému příslušnému správnímu orgánu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení mohou být podnikatelé, jejich odpovědní zástupci, jiné správní orgány.