Přidělení registrační značky vozidla – v případě její ztráty, poškození nebo odcizení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

128

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Přidělení registrační značky vozidla v případě její ztráty, poškození nebo odcizení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace popisuje postup při ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu, poškození nebo odcizení registrační značky  je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).
Pokud bylo k vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou RZ, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, spolu s oznámením.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání nové tabulky s registrační značkou - s odůvodněním (např. z důvodu ztráty).

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Holešov je příslušný odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Petra Dočkalová, DiS, tel.: 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
  • technický průkaz silničního vozidla (je-li vozidlu vydán),
  • osvědčení o registraci silničního vozidla,
  • tabulky registrační značky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře -  "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  - tj. 200,- Kč za tabulku s registrační značkou + 50,- Kč za zápis do registru silničních vozidel.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu, případně e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: podatelna@holesov.cz.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

Lze získat stejnou registrační značku ?
ANO - pokud se jedná o žádost  na výměnu registrační značky za poškozenou a tato značka je předložena.
NE – pokud  se jedná o výměnu za registrační značku ztracenou nebo odcizenou.

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, registr vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, DiS., tel.: 573 521 303

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27.06.2024

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.06.2024

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.