Přidělení registrační značky vozidla – v případě její ztráty, poškození nebo odcizení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

128

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Přidělení registrační značky vozidla v případě její ztráty, poškození nebo odcizení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, příp. nakládání s ním.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu, poškození nebo odcizení registrační značky  je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).
Pokud bylo k vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou RZ, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, spolu s oznámením.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání nové tabulky s registrační značkou - s odůvodněním (např. z důvodu ztráty).

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • doklad totožnosti,
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel),
 • ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační značky nebo technického průkazu),

 • poškozené, příp. zbylé tabulky registrační značky,
 • osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici,
 • příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře -  "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  - tj. 200,- Kč za tabulku s registrační značkou + 50,- Kč za zápis do technického průkazu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).