Vydání technického průkazu vozidla nebo ORV v případě ztráty, poškození, odcizení, zničení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

11

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání technického průkazu vozidla v případě ztráty, poškození nebo odcizení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

 Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu, poškození nebo odcizení  technického průkazu je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání nového dokladu  s odůvodněním (např. z důvodu ztráty).

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

-

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti,
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel),
  • ohlášení věci na policii (v případě odcizení  technického průkazu),
  •  osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz, jsou-li k dispozici,
  • příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře - "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).