Vydání technického průkazu vozidla nebo ORV v případě ztráty, poškození, odcizení, zničení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

11

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání technického průkazu vozidla v případě ztráty, poškození nebo odcizení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace popisuje postup při ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla.

Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadaovaných náležitostí dle zákona č. 56/2001 Sb. a souvisejících předpisů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:
  • Eliška Konečná, 573 521 301
  • Vendula Becherová, 573 521 302
  • Petra Dočkalová, 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  1. a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
  2. b) technický průkaz silničního vozidla (velký TP), není-li ztracen, zničen nebo odcizen,
  3. c) osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), není-li ztraceno, zničeno nebo odcizeno.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře - "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" jsou k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle položky 26 písmene q).

Vydání duplikátu technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je zpoplatněno částkou ve výši 500 Kč. Pokud žadatel o vydání duplikátu doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 zákona č. 634/2004 Sb., tedy 100 Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

Musí se při žádosti v dané věci předkládat doklad o pojištění vozidla?

Ne, doklad o pojištění se nemusí předložit. 

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 MěÚ Holešov, Odbor dopravní a správní, registr vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, DiS., tel.: 573 521 303

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Eliška Pitrunová, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.03.2023

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.4.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.