Osvědčení k církevnímu sňatku

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

77

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Osvědčení k církevnímu sňatku (dále i jen "osvědčení").

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech zákonných podmínek pro uzavření manželství církevní formou; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
 Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci, popřípadě jeden ze snoubenců.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech zákonných podmínek pro vstup do manželství.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá místo, kde má být manželství církevní formou uzavřeno a požádejte o vydání "osvědčení".

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková

Telefon: 573 521 355

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00

Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

-

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:
•platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
•rodný list,
•doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
•výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
•případný úmrtní list zemřelého manžela,
•případný doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
•jde-li o osobu nezletilou starší 16let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
•jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu (před uzavřením manželství) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky - to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

 

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech zákonných podmínek pro uzavření manželství církevní formou; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
 Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez správního poplatku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, do 30dnů od podání žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.