Osvědčení k církevnímu sňatku

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

77

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Osvědčení k církevnímu sňatku (dále i jen "osvědčení").

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech zákonných podmínek pro uzavření manželství církevní formou; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
 Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci, popřípadě jeden ze snoubenců.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech zákonných podmínek pro vstup do manželství.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá místo, kde má být manželství církevní formou uzavřeno a požádejte o vydání "osvědčení".

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová

Telefon: 573 521 355

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00

Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

-

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:
•platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
•rodný list,
•doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
•výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
•případný úmrtní list zemřelého manžela,
•případný doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
•jde-li o osobu nezletilou starší 16let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
•jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu (před uzavřením manželství) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky - to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

 

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech zákonných podmínek pro uzavření manželství církevní formou; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
 Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez správního poplatku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, do 30dnů od podání žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronickou službu.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-