Vývoz silničního vozidla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

12

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tento institut se využívá v případě, kdy vlastník silničního vozidla žádá o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.
Při změně registru v rámci Evropské unie lze postupovat dvěma způsoby, při změně mimo členské státy Evropské unie je postup pouze jeden.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 14 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

První možnost - podání písemné žádosti o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).
Druhá možnost - vozidlo po výjezdu z České republiky nový majitel v zahraničí (v rámci Evropské unie) přihlásí do evidence a následně tamní úřady do 2 měsíců nahlásí do České republiky, že vozidlo je přihlášené a zaevidované v jiném státě Evropské unie.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:
  • Eliška Konečná, 573 521 301
  • Vendula Becherová, 573 521 302
  • Petra Dočkalová, 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • technický průkaz vozidla,
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 1 rok.

Odevzdejte - všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle pol. 26, písm. c) a g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , tj. 200,- Kč za tabulku RZ + 50,- Kč za zápis změny do TP.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).