Vyřazení vozidla z registru vozidel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

13

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vyřazení silničního vozidla z provozu.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tento institut se využívá v případě, kdy vlastník silničního vozidla jej nechce užívat v provozu na pozemních komunikacích, nebo nebyla-li ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla.
Vozidlo se vyřazuje z provozu i v případě, že bylo odcizeno.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla.

Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

 • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
 • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dnem vyřazení vozidla z provozu zaniká pojištění odpovědnosti, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení – jestliže k této dohodě nedošlo, nelze akceptovat zelenou kartu vydanou přede dnem vyřazení vozidla z provozu!

Nepožádal-li vlastník silničního vozidla do 3 let od vyřazení silničního vozidla z provozu o zachování registrační značky, tabulky této značky budou skartovány – při následném ukončení vyřazení vozidla z provozu bude přidělena jiná registrační značka a nové osvědčení o registraci vozidla.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o:

 • vyřazení silničního vozidla z provozu na příslušném úřadě, nebo
 • ukončení vyřazení silničního vozidla na úřadě, který vyřadil vozidlo z provozu, nebo
 • zachování registrační značky ve lhůtě 3 let od vyřazení silničního vozidla z provozu.

Podáním oznámení o adrese místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účelu jeho využití.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • technický průkaz vozidla (je-li vozidlu vydán),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo (podle zákona č. 361/2000 Sb. nebo zákona č. 111/1994 Sb.),
 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
 • policejní protokol, bylo-li vozidlo odcizeno (registrační doklady a tabulky RZ se přikládají, má-li je vlastník vozidla k dispozici).

K žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu se přikládá:

K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • technický průkaz vozidla (je-li vozidlu vydán).

K žádosti o zachování registrační značky se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu činí 200 Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pokladně nebo na platebním automatu v přízemí budovy Městského úřadu před započetím evidenčního úkonu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.    

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen:
 • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
 • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu, případně e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: podatelna@holesov.cz.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou splněny povinnosti dle bodu 15, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

Jak mohu ukončit vyřazení silničního vozidla z provozu?
Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Je nutné ukončení vyřazení provést na stejném obecním úřadě s rozšířenou působností, kde bylo vozidlo vyřazeno.

 

 

22. Další informace

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor občansko-správní, registr vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, DiS., tel.: 573 521 303

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27.02.2024

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2024

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.