logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

15

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

 Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká změny vlastníka nebo provozovatele vozidla po prodeji, darování, dědictví apod.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu (např. prodej, darování).
Jednat může i osoba zmocněná písemně s opatřeným ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Společná žádost dosavadního a nového vlastníka (provozovatele, není-li totožný s dosavadním nebo s novým vlastníkem) a splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) v místě aktuálního pobytu nebo sídla provozovatele.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má dosavadní provozovatel motorového nebo přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla dosavadního provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:
 • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
 • doklady a dokumenty stanovené v § 8 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • zelenou kartu,
 • protokol o evidenční kontrole (ne starší 14 dnů).
U firemních vozidel předložte také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí - u motorového vozidla s nejméně 4 koly - 800 Kč (pol. 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); další poplatky jsou odvislé od počtu kol vozidla.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.