Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

15

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

 Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
b) v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě

1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo

2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu (např. prodej, darování).
Jednat může i osoba zmocněná písemně s opatřeným ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
 • v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě
  1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
  2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne:

 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Změna vlastníka vozidla v registru silničních vozidel lze provést, pokud:

 • evidenční kontrola, popřípadě technická prohlídka, nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení (to neplatí, má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán jeho dosavadní provozovatel – např. při ukončení leasingu),
 • jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice (ve stanici technické kontroly) skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb.,
 • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna postupem podle § 5 odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb.,
 • provozovatel silničního vozidla má na území České republiky

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis změny vlastníka na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Holešov, odbor občansko-správní, oddělení registru vozidel:

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302 

Petra Dočkalová, DiS., tel.: 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),

 • v případě přechodu vlastnického práva:
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu,
  • technický průkaz (je-li vozidlu vydán) a osvědčení o registraci silničního vozidla; přikládají se, má-li je žadatel k dispozici, a
  • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i zelenou kartu v elektronické podobě, např. v mobilním telefonu), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (v tzv. „depozitu“).

Evidenční kontrola nebo technická prohlídka nesmí být na vozidle provedena více než 1 rok před podáním žádosti – protokol se k žádosti nepřikládá. Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán jeho dosavadní provozovatel (např. ukončení leasingu), evidenční kontrola se nevyžaduje.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v případě převodu vlastnického práva obsahovat žadatelův úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny vlastníka silničního vozidla v případě převodu vlastnického práva písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele. U elektronické plné moci zaslané městskému úřadu musí být podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání elektronicky nepodepsané plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky městskému úřadu nebo zaslání plné moci podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny).

Údaje o mezitímním vlastníkovi (na druhé straně žádosti) vyplňují pouze osoby postupující podle § 8 odst. 9 zákona č. 56/2001 Sb., např. autobazary.

Jestliže žadatel žádá o přidělení registrační značky na přání nebo registrační značky pro elektrická vozidla, k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloží také žádost o tuto registrační značku.

Je-li vlastníkem vozidla nezletilá osoba nebo osoba s omezenou svéprávností, předkládá se:

 • souhlas soudu s právním jednáním, které se týká jmění této osoby, např. podle § 461 nebo § 898 občanského zákoníku (zpravidla schválení uzavření kupní či darovací smlouvy),
 • nebo v případě, kdy je tato osoba se zdravotním postižením novým vlastníkem vozidla, rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny položkou 26 písmeno a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

- motocykl do 50 cm³: 300 Kč

- motocykl nad 50 cm³, včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky (čtyřkolky): 500 Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

- zápis změny vlastníka (ukončení leasingu)  50 Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pokladně nebo platebním automatu před započetím evidenčního úkonu.

Jestliže je současně s žádostí o zápis změny vlastníka silničního vozidla přidělena tomuto vozidlu registrační značka elektrického vozidla, správní poplatek se nevybírá. Registrační značku elektrického vozidla lze přidělit vozidlu, které plní podmínky ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.

Od poplatku zápisu změny vlastníka nebo provozovatele motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly v registru silničních vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne:
 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu, případně e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: podatelna@holesov.cz.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, není-li dodržena lhůta dle bodu 15, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.