Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

15

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

 Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
b) v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě

1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo

2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu (např. prodej, darování).
Jednat může i osoba zmocněná písemně s opatřeným ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu ( zákona č. 56/2001 Sb.) a prováděcích předpisů, viz. bod č.10.

Podle evidenční kontroly provedené v České republice je skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel a registračních dokladech vozidla podle § 48 odst. 3 písm. a). Evidenční kontrola nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení. Protokol o evidenční kontrole se k žádosti nepřikládá. 

Evidenční kontrola nemusí být provedena, má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel (např. ukončení leasingu).   

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis změny vlastníka na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu Holešov, odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:

Eliška Konečná, tel.: 573 521 301

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302 

Petra Dočkalová, tel.: 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží

a) v případě převodu vlastnického práva

1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (depozit),

b) v případě přechodu vlastnického práva

1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a

2. doklady podle písmene a); k žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla nemá-li je žadatel k dispozici a protokol o evidenční kontrole vozidla, je-li současně podána žádost o zápis zániku vozidla,

c) doklad totožnosti žadatele nebo osoby jednající na základě zmocnění.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v případě převodu vlastnického práva písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb.).

Údaje o mezitímním vlastníkovi (na druhé straně žádosti) vyplňují pouze osoby postupující podle § 8 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., např. autobazary.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny položkou 26 písmeno a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

- motocykl do 50 cm³: 300 Kč

- motocykl nad 50 cm³, včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky (čtyřkolky): 500 Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

- zápis změny vlastníka (ukončení leasingu)  50 Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pokladně nebo platebním automatu před započetím evidenčního úkonu.

Jestliže je současně s žádostí o zápis změny vlastníka silničního vozidla přidělena tomuto vozidlu registrační značka elektrického vozidla, správní poplatek se nevybírá. Registrační značku elektrického vozidla lze přidělit vozidlu, které plní podmínky ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.

Od poplatku zápisu změny vlastníka nebo provozovatele motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly v registru silničních vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne:
 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu, případně e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: podatelna@holesov.cz.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, není-li dodržena lhůta dle bodu 15, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, DiS., tel.: 573 521 303

Vendula Becherová, DiS., tel.: 573 521 302

Eliška Konečná, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.03.2023

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.04.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.