Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

16

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,

a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) zákona

č. 56/2001 Sb. (údaje o vlastníkovi vozidla) nebo

b) provozovatel silničního vozidla.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla pouze v případech změn týkajících se údajů o vlastníkovi vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 11 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (a také v dokladech vozidla) na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V působnosti Městského úřadu Holešov je příslušný odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:

Eliška Konečná, tel.: 573 521 301

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Petra Dočkalová, DiS, tel.: 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování se vyžaduje plná moc),

b) technický průkaz silničního vozidla (velký technický průkaz),

c) osvědčení o registraci silničního vozidla (malý technický průkaz),

d) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle:

- tažné zařízení: typový list, montáž oprávněnou osobou nebo kontrola na STK, případně další doklady,

- rozměr kol/pneumatik: souhlas akreditovaného zástupce nebo typový list se zapsanou kontrolou montáže (na STK nebo zkušebně dle požadavku v typovém listu) nebo protokol z pověřené zkušebny (u kol bez potvrzení akreditovaného zástupce či typového listu),

- LPG/CNG/E85: v případě hromadné přestavby zápis přestavbáře v technickém průkazu, příloha LPG/CNG k technickému průkazu,

- hromadné přestavby: zápis přestavbáře v technickém průkazu, podle podmínek schválení či při nejasnostech v zápisu přestavbáře budou vyžadovány další doklady

- další změny technických údajů – dotazy na oddělení osobně nebo telefonicky (viz kontakty)

K žádosti o změnu údaje v registru silničních vozidel, ke které dochází na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, se dále přiloží:

a) doklad o nabytí této části,

b) protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a

c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za každou změnu.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pokladně nebo platebním automatu před provedením změny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je třeba podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Kontaktní spojení:

- datová schránka Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu.

- elektronická podatelna: podatelna@holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  

 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, DiS., tel.: 573 521 303

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Eliška Konečná, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.03.2023

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.04.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.