Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

10

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové, dosud neregistrované silniční vozidlo

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká první registrace dosud neregistrovaného silničního vozidla (nového silničního vozidla) v České republice.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V územní působnosti Městského úřadu města Holešov, odbor občansko-správní, oddělení registr vozidel:

Martina Kopřivová, 573 521 301

Vendula Becherová, 573 521 302

Petra Dočkalová, DiS., 573 521 303

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  1. a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad totožnosti zmocněnce),
    b) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je (technický průkaz vozidla vystavený před 1.3.2023),
  2. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem, nebo
  3. osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidlavydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,
  4. d) zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i v elektronické formě),
    e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
    f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že prodejci vozidel v České republice kupujícímu-vlastníku vozidla již nevystavují český technický průkaz, ale pouze prohlášení o shodě silničního vozidla (coc list), není při podání žádosti zřejmé, zda vozidlo bylo pořízeno v České republice nebo v jiném členském státu. Aby žadatel o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel nemusel přikládat potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, musí při podání žádosti prokázat, že vozidlo bylo pořízeno v České republice (např. fakturou, dodacím listem, leasingovou smlouvou, záznamem českého prodejce na coc listu,  apod.)

Žádost o zápis do registru musí obsahovat úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listiné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb.).

Pokud žadatel bude žádat o přidělení registrační značky na přání nebo registrační značky pro elektrická vozidla, může tak učinit nejdříve spolu s žádostí o zápis vozidla do registru silničních vozidel. K žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel se přiloží žádost o přidělení registrační značky na přání nebo registrační značky pro elektrická vozidla.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny položkou 26 písmeno a)  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

- motocykl do 50 cm³ 300 Kč
- motocykl nad 50 cm³ 500 Kč
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč
- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč
- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pokladně nebo na platebním automatu v přízemí budovy Městského úřadu před započetím evidenčního úkonu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s úředně ověřenou plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu, případně e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: podatelna@holesov.cz.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Městský úřad Holešov, Odbor občansko-správní, registr vozidel, Masarykova 628, Holešov, dv.č. 106, 107.

Úřední hodiny: Po, St: 7:30-11:00, 12:00-17:00, Út: 7:30-11, Čt: 7:30-11, 12-14 možnost objednání přes rezervační systém města Holešova, tel.: 573 521 301, 573 521 302, 573 521 303.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor občansko-správní, oddělení registru vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, Dis., tel.: 573 521 303

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27.02.2024

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2024

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.