Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

10

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové, dosud neregistrované silniční vozidlo

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká první registrace dosud neregistrovaného silničního vozidla (nového silničního vozidla) v České republice.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

-

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas).
K žádosti je třeba přiložit doklady uvedené v § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů:

  • doklad o pojištění vozidla (zelená karta),
  • originál  technický průkaz vozidla,
  • ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (v případě firemních vozidel),
  • fakturu o zakoupení nového vozidla.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, činí 800 Kč (pol. 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Poplatek je třeba uhradit při podání žádosti nebo později, vždy však před provedením registrace.
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s úředně ověřenou plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.