Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

2

 

 

2. Kód

MD xxx

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává řidičům, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který

 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h -1,
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
 • vozidel ve zkušebním provozu 6),
 • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby a
 • zemědělských a lesnických traktorů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.

Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře.

Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále jen "provozovatel školicího střediska").

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 • poskytování služeb a logistiky,
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.

Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle  tématických okruhů výuky v rámci vstupního školení. Každá skupina se skládá z 10-ti otázek. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. K hodnocení stupněm prospěl je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek.

Provozovatel školícího střediska autoškoly je povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum, a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky,  vydá řidiči na písemnou žádost profesní způsobilost řidiče, která se uvádí do řidičského průkazu.
Žadatel k vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek. Žadatel musí dále doložit, že

 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem
 • členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
  členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
  jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče podejte osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

-

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 S pracovníky kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu,

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Potvrzení o vykonání zkoušky obdrží u zkušebního komisaře, který provedl přezkoušení.
 • Potvrzení o pravidelném školení vydá akreditované školící středisko, u kterého absolvoval školení.
 • Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče obdrží na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče činí 200,- Kč, v případě žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti v kratším termínu (do 5 pracovních dnů) činí poplatek 700,-Kč.

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude po předložení všech potřebných dokladů vydáno v zákonem stanovené lhůtě.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.