Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

2

 

 

2. Kód

MD xxx

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává řidičům, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který

 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h -1,
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
 • vozidel ve zkušebním provozu 6),
 • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby a
 • zemědělských a lesnických traktorů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.

Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře.

Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále jen "provozovatel školicího střediska").

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 • poskytování služeb a logistiky,
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.

Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle  tématických okruhů výuky v rámci vstupního školení. Každá skupina se skládá z 10-ti otázek. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. K hodnocení stupněm prospěl je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek.

Provozovatel školícího střediska autoškoly je povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum, a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky,  vydá řidiči na písemnou žádost profesní způsobilost řidiče, která se uvádí do řidičského průkazu.
Žadatel k vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek. Žadatel musí dále doložit, že

 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem
 • členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
  členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
  jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče podejte osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

-

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 S pracovníky kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu,

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Potvrzení o vykonání zkoušky obdrží u zkušebního komisaře, který provedl přezkoušení.
 • Potvrzení o pravidelném školení vydá akreditované školící středisko, u kterého absolvoval školení.
 • Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče obdrží na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče činí 200,- Kč, v případě žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti v kratším termínu (do 5 pracovních dnů) činí poplatek 700,-Kč.

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude po předložení všech potřebných dokladů vydáno v zákonem stanovené lhůtě.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě průkazu profesní způsobilosti řidiče, musíte požádat kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností o vystavení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Za ztracení, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního (200,- Kč) poplatku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikátu průkazu.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilost k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při zkoušce podle věty třetí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu. Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obce s rozšířenou působností

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 608, Holešov, dv.č.111, 112.

Úřední hodiny: Po, St: 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní

 

 

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Mařáková, tel.: 573 521 306

Radka Münsterová, tel.: 573 521 403

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.02.2020

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.