logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

19

 

 

2. Kód

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Paměťové karty do digitálního tachografu se vydávají dle místní příslušnosti:

Karta řidiče – místní příslušnost dána místem trvalého nebo přechodného pobytu žadatele/držitele karty (viz §2hh z.č.361/2000 Sb.)
Karta vozidla – místní příslušnost dána místem sídla právnické osoby (dopravce), nebo podle místa podnikání fyzické osoby (dopravce)
Servisní karta – místní příslušnost dána místem činnosti žadatele/držitele karty, tj. místem výkonu činnosti technika (sídlo certifikované opravárenské dílny)

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 O vydání  paměťové karty řidiče můžou požádat řidiči, kteří jsou držiteli některého z řidičských oprávnění pro skupiny B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E

O vydání paměťové karty vozidla mohou žádat dopravci, kteří provozují nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz je sledován pomocí záznamového zařízení (Digitální tachograf)
O vydání Servisní karty může žádat pouze oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vydávání paměťové karty do digitálního tachografu se řídí Nařízením Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem č.361/2000 Sb. a zákonem č.56/2001 Sb.

Platnost paměťové karty je: Karta řidiče 5 let od data vydání, Karta vozidla 5 let od data vydání, Servisní karta 1 rok od data vydání

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Písemnou žádost o vydání paměťové karty osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa příslušnosti.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, Aleš Ryška, přízemí dv. č. 109

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (OP), u firem (ŽL nebo platný výpis z OR),

Platný řidičský průkaz,

Jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazkového formátu (35x45 mm)

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o vydání paměťové karty obdržíte na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty:

Karta řidiče 700,- Kč

Karta vozidla 700,-Kč

Karta servisu

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Čipová karta bude po předložení všech potřebných dokladů vydána v zákonem stanovené lhůtě.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Nejsou další účastníci

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě čipové karty, musíte požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vystavení nové čipové karty.

Za ztracení, odcizení, poškození nebo zničení čipové karty vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 dnů ode dne podání žádosti.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Nařízení Rady EHS 3821/85

Zákon č.361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon osilničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Opravné prostředky nejsou stanoveny

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Sankce nejsou stanoveny.