Přihlášení a odhlášení psa

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

20

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Poplatek ze psů

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, ztrátu, darování nebo prodej).
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení psa, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 3 měsíců od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Pokud tak neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku, vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

• občanský průkaz
• očkovací průkaz psa nebo pas zvířete s vylepeným čárovým kódem čipu a vyznačeným datem jeho aplikace
• průkaz ZTP nebo ZTP/P

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

oznámení vzniku poplatkové povinnosti [DOC 37 kB]

oznámení poplatníka MP ze psů o držení průkazu ZTP nebo ZTP/P [DOCX, 25 kB]
hlášení o ukončení poplatkové povinnosti [DOCX, 26 kB]

oznámení o označení psa čipem [DOCX, 22 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  a) za jednoho psa chovaného v rodinném domě nebo mimo rodinný
  a bytový dům (např. na zahradě) v Holešově a místní části Všetuly 300 Kč

 2. b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
  v rodinném domě nebo mimo rodinný a bytový dům (např. na zahradě)
  v Holešově a místní části Všetuly 500 Kč

 3. c) za jednoho psa chovaného v bytovém domě v Holešově a místní
  části Všetuly 600 Kč

 4. d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
  v bytovém domě v Holešově a místní části Všetuly 1500 Kč

 5. e) za jednoho psa chovaného v místních částech Dobrotice, Količín,
  Tučapy, Žopy 150 Kč

 6. f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v místních
  částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy 250 Kč

 7. g) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne
  věku 65 let a starší, chovaného v rodinném domě nebo mimo rodinný
  a bytový dům (např. na zahradě) v Holešově a místní části Všetuly 100 Kč,

 8. h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba, která
  v daném roce dosáhne věku 65 let a starší, chovaného v rodinném domě
  nebo mimo rodinný a bytový dům (např. na zahradě) v Holešově a místní
  části Všetuly 150 Kč

 9. i) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne
  věku 65 let a starší, chovaného v bytovém domě v Holešově a místní
  části Všetuly 200 Kč

 10. j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba, která
  v daném roce dosáhne 65 let a starší, chovaného v bytovém domě
  v Holešově a místní části Všetuly 300 Kč

 11. k) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba, která v daném roce dosáhne
  65 let a starší, chovaného v místních částech Dobrotice, Količín,
  Tučapy, Žopy 100 Kč

 12. l) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba, která
  v daném roce dosáhne 65 let a starší, chovaného v místních částech
  Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy 150 Kč.

 13. Po přihlášení psa je každému poplatníkovi přidělen variabilní symbol a každý rok jsou rozesílány složenky k úhradě poplatku s platebními údaji.

 14. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně nebo platebním terminálu nebo také  převodem z účtu.

 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6 a 7

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-