Poplatky za komunální odpad

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

132

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

 • veškeré informace k poplatku lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 70 kB]
 • oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba, případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce, občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc)
 • přihlášení k poplatku podává každý občan s trvalým pobytem v Holešově nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena  žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města
 • v případě, že je za domácnost poplatek odváděn společným zástupcem, uvede tento údaje o všech osobách, za které bude poplatek platit
 • vlastník nemovitosti se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad, přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky
 • odhlášení od poplatku - v případě prodeje rekreační stavby na území města Holešova oznámí a prokáže toto občan správci poplatku
 • úleva / osvobození od poplatku - občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku
 • při přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list, popř. výpis z KN
 • při odhlášení poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list
 • veškeré formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu Holešov, ul. Masarykova 628 , finanční odbor, místní poplatky
 • základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 696 Kč/rok
 • možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS, který vám sdělí správce poplatku, nebo v pokladnách MěÚ Holešov
 • splatnost poplatku: jednorázově do 30. června příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. června a do 31. prosince příslušného kalendářního roku

 

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc)

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Veškeré informace k poplatku lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 70 kB]

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat příslušného pracovníka finančního odboru.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Dagmar Průšová

tel.: 573 521 506

e-mail: dagmar.prusova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, popř. výpis z KN u rekreačních objektů.
Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list.
Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Hlášení o odvádění místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [DOCX, 22 kB]
Hlášení o odvádění místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - přihlášení nezletilý [DOCX, 26 kB]
Hlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - přihláška vlastníka nemovitosti [DOCX, 25 kB]
Hlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - odhláška vlastníka nemovitosti [DOCX, 24 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 696,-- Kč / rok. Poplatníkům (společným zástupcům) je k úhradě poplatku zaslána poštovní poukázka s uvedením variabilního symbolu (VS), vždy v dostatečném předstihu před datem splatnosti V případě, že občan (společný zástupce) poštovní poukázku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, ať se obrátí přímo na správce poplatku.
Možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS nebo poštovní poukázkou na poště nebo v pokladnách MěÚ Holešov.

Splatnost poplatku: jednorázově do 30. června příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. června a do 31. prosince příslušného kalendářního roku.


 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do patnácti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-