Ohrožené nezletilé dítě

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ohrožené nezletilé dítě

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Ocitne-li se dítě bez jakékoliv péče, nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu.

Pokud rodič nebo osoba, které byly děti svěřeny do péče nesplní své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonává, či zneužívá práva plynoucího z rodičovské zodpovědnosti, má právo upozornit na tyto skutečnosti orgán sociálně-právní ochrany dětí kterýkoliv občan.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Upozornění může podat kterýkoliv občan, a to i anonymně. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob zozdpovědných za výchovu dítěte.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádné podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Učinit oznámení - osobně, telefonicky, elektronicky.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor SVZ, Tovární 1407

Bc. Magdaléna Kolomazníková - tel. 573 521 755, e-mail: magdalena.kolomaznikova@holesov.cz

Mgr. Simona Nováková - tel. 573 521 757, e-mail: simona.novakova@holesov.cz

Bc. Svatava Boledovičová - tel. 573 521 753, e-mail: svatava.boledovicova@holesov.cz

Mgr. Jiří Nesázel - tel. 573 521 763, e-mail: jiri.nesazel@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou předepsány žádné formuláře.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou žádné poplatky.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s úsekem sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-