Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Děti do 15 let nebo mladiství od 15 do 18 let zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchali trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně právní ochrany. Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na výchovné problémy. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně či e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit na území ORP Holešov. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí na Úseku sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, případně kontaktovat kurátora pro děti a mládež. Řízení může zahájit orgán sociálně-právní ochrany i z vlastního podnětu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, Tovární 1407

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Jiří Nesázel, kurátor pro děti a mládež, dveře č. 209, e-mail: jiri.nesazel@holesov.cz, Úsek sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, Tovární 1407, Holešov.

Nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 7-17 hod., po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list dítěte.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou žádné formuláře.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rodinní příslušníci, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, Policie ČR, zdravotnická a školská zařízení, sociální služby atd.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce při řešení konkrétní situace.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 • Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte.
 • Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti správnímu rozhodnutí se podává odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím příslušného úřadu. 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, trestního zákona nebo přestupkového zákona.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Výchovné problémy dětí a mládeže je možno řešit i v těchto institucích:

 • ambulantně ve Středisku výchovné péče, Husovo nám. 229, Kroměříž, tel. 732 572 287, e-mail: svp.km@volny.cz, www.svp-km.cz.
 • v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče, Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, tel: 602 264 452, www.rodinnecentrumkromeriz.cz
 • v Diagnostickém ústavu pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246, nebo v odloučeném pracovišti SVP Domek Zlín, Česká 4789, Zlín, tel. 577 242 786-7, e-mail: svpdomek@svpdomek.cz.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Nesázel - kurátor pro děti a mládež, tel. 573 521 763, e-mail: jiri.nesazel@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.06.2019

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.06.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Změnou zákonných předpisů.