Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením - kurátor pro dospělé

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o osoby, které v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Odborná pomoc sociálního kurátora je poskytována osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilá osoba ohrožená sociálním vyloučením, podnět může dát i jiná osoba, např. Policie ČR, Probační a mediační služba ČR, ošetřující lékař, terénní pracovník apod.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba ohrožená sociálním vyloučením je zejména osoba:

  • která je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody,
  • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení nebo psychiatrické léčebny,
  • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech,  která nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší
  • nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby nebo jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osoba ohrožená sociálním vyloučením požádá o pomoc při řešení konkrétní životní situace, např. vyřízení osobních dokladů, bydlení, hledání práce, lékařské vyšetření, podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení sociálním vyloučením.   

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, Tovární 1407

Mgr. Jarmila Kojecká, sociální kurátorka pro dospělé, dveře č. 203, tel. 573 521 893, mobil: 603 291 534, e-mail:  jarmila.kojecka@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, potvrzení o propuštění ze zařízení nebo výkonu trestu atd.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi obdrží žadatel na Úřadu práce ČR, krajská pobočka Zlín, kontaktní pracoviště Holešov, Tovární 1407, 1. poschodí vpravo, nebo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, formuláře jsou přístupné také na webových stránkách http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení nepodléhá žádným poplatkům.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Policie ČR, Úřad práce, ošetřující lékař, Azylové domy, Charita, Vězeňská služba, Probační a mediační služba ČR, aj.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce při mapování všech skutečností.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail - podatelna@holesov.cz, www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-