Řízení podle stavebněprávních předpisů

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

34

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

OBČAN A ŘÍZENÍ PODLE STAVEBNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon") a předpisy související upravují postupy a úkony občanů a správních orgánů v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech je oprávněn jednat občan osobně nebo zástupcem na základě zákonného či smluvního zastoupení.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V otázce podmínek a postupů podle stavebního zákona lze odkázat na jednotlivá ustanovení stavebního zákona. Základní podmínkou k provedení úkonů k vyřešení životní situace u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu je, aby byly splněny podmínky jeho věcné a místní příslušnosti a aby záležitost spadala do jeho působnosti.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pro účely zahájení úkonů je ze strany občana nutné podat žádost na předepsaném formuláři, která obsahuje náležitosti dle správního řádu a dále náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady a písemnosti, včetně odpovídající dokumentace pro příslušnou stavební činnost. Seznam příloh je uveden v příslušných ustanoveních stavebního zákona a také u jednotlivých formulářů žádostí, přičemž formuláře jsou k dispozici ke stažení u bodu 11. (viz. níže). Pro bližší informace se můžete obrátit na pracovníky Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, jehož správní obvod tvoří kromě území města Holešova včetně jeho místních částí Dodrotice, Količín, Tučapy a Žopy i území obcí Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní jednání je možné na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, 2. patro v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, v 7.30 -11.00 a 12.00 -17.00 hod., příp. v úterý a ve čtvrtek v 7.00 -11.00 a 12.00 -15.00 hod. a v pátek v 7.00 -11.00 a 12.00 -13.30 hod. po předchozí telefonické dohodě.

Struktura stavebního úřadu je uvedena zde.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je u jednotlivých rozhodnutí či opatření dle stavebněprávních předpisů rozdílný, tj. konkrétní výčet potřebných dokladů určí stavební úřad v souladu s vyhláškami v případě např. územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení atp.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro veškeré žádosti jsou k dispozici na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu nebo ke stažení:

https://www.holesov.cz/formulare-stavebniho-uradu

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informace o tom, zda je konkrétní správní řízení zpoplatněno, lze získat na Městském úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu. Výši jednotlivých správních poplatků stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení jednotlivých úkonů stanoví stavební zákon, příp. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen „správní řád"). Obecně lze uvést lhůtu 30 dnů, k níž se připočítává doba dalších až 30 dnů z důvodů uvedených ve správním řádu, zejména je-li zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků u jednotlivých řízení stanoví stavební zákon popř. správní řád.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požadavky na žadatele jsou odlišné podle druhu úkonu a jsou stanoveny podle stavebního zákona popř. správního řádu.

 

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem:

 

podatelna@holesov.cz pro získávání informací

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisy související.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 • Pojem stavba
 • Rozsah a obsah prováděcí dokumentace
 • Stavební deník
 • Základní povinnosti stavebníků a vlastníků staveb

Seznam právních předpisů pro oblast územního plánování a stavebního řádu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR - stav ke dni 31. 8. 2008:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ZMĚNĚNA vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území

 • vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území

 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění - ZRUŠENA vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technickcýh požadavcích na stavby, která zrušila vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technickcýh požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn, a vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství,

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technickcýh požadavcích na stavby,

 • Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

 • Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění - ZRUŠENA vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

 • Zákon č. 133/2007 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.

 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

 • Zákon č. 357/2008 Sb., úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn

 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastrukury, v platném znění

  Aktuální plné texty předpisů jsou po vyplnění konkrétního čísla právního předpisu k dispozici na Portálu veřejné správy.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V souladu s ustanovením § 192 stavebního zákona se na postupy a řízení podle stavebního zákona použijí ustanovení správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů. Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí stavebního úřadu je odvolání, které lze podat ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní delikty na úseku stavebním stanoví § 178 a následující stavebního zákona. Správní delikty jsou zde rozděleny na přestupky a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Stavební zákon v těchto ustanoveních stanoví rovněž sankce za jednotlivé správní delikty včetně horní hranice pokut, které lze za jejich spáchání uložit.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Potřebujete-li další informace, obraťte se na pracovníky odboru výstavby, rozvoje a živoního prostředí, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisy související. Jediným oficiální zdrojem znění zákonů je znění vyhlášené ve Sbírce zákonů ČR.

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, odělení stavebního řádu.

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Radomír Šťastný, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Holešov

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.10.2015

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.10.2015

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.