Řízení podle stavebněprávních předpisů

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

34

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

OBČAN A ŘÍZENÍ PODLE STAVEBNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon") a předpisy související upravují postupy a úkony občanů a správních orgánů v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech je oprávněn jednat občan osobně nebo zástupcem na základě zákonného či smluvního zastoupení.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V otázce podmínek a postupů podle stavebního zákona lze odkázat na jednotlivá ustanovení stavebního zákona. Základní podmínkou k provedení úkonů k vyřešení životní situace u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu je, aby byly splněny podmínky jeho věcné a místní příslušnosti a aby záležitost spadala do jeho působnosti.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pro účely zahájení úkonů je ze strany občana nutné podat žádost na předepsaném formuláři, která obsahuje náležitosti dle správního řádu a dále náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady a písemnosti, včetně odpovídající dokumentace pro příslušnou stavební činnost. Seznam příloh je uveden v příslušných ustanoveních stavebního zákona a také u jednotlivých formulářů žádostí, přičemž formuláře jsou k dispozici ke stažení u bodu 11. (viz. níže). Pro bližší informace se můžete obrátit na pracovníky Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, jehož správní obvod tvoří kromě území města Holešova včetně jeho místních částí Dodrotice, Količín, Tučapy a Žopy i území obcí Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní jednání je možné na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, 2. patro v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, v 7.30 -11.00 a 12.00 -17.00 hod., příp. v úterý a ve čtvrtek v 7.00 -11.00 a 12.00 -15.00 hod. a v pátek v 7.00 -11.00 a 12.00 -13.30 hod. po předchozí telefonické dohodě.

Struktura stavebního úřadu je uvedena zde.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je u jednotlivých rozhodnutí či opatření dle stavebněprávních předpisů rozdílný, tj. konkrétní výčet potřebných dokladů určí stavební úřad v souladu s vyhláškami v případě např. územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení atp.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro veškeré žádosti jsou k dispozici na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu nebo ke stažení:

https://www.holesov.cz/formulare-stavebniho-uradu

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informace o tom, zda je konkrétní správní řízení zpoplatněno, lze získat na Městském úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu. Výši jednotlivých správních poplatků stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení jednotlivých úkonů stanoví stavební zákon, příp. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen „správní řád"). Obecně lze uvést lhůtu 30 dnů, k níž se připočítává doba dalších až 30 dnů z důvodů uvedených ve správním řádu, zejména je-li zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků u jednotlivých řízení stanoví stavební zákon popř. správní řád.