Dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Dotace na nájem prostor a nákladů souvisejících s užíváním prostor v majetku města Holešova (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Dotace je určena pro právnické osoby (spolky, příspěvkové organizace...), které realizují své aktivity v tělocvičnách 1. Základní školy Holešov, 2. Základní školy Holešov, 3. Základní školy Holešov, Střediska volného času, příspěvková organizace a v budovách města Holešova čp. 58 a 1419.

Dotace může být přidělena jednak na tzv. tréninky (aktivity v tělocvičnách) – podmínkou je splnění skutečnosti, že v dané nájemní době budou tvořit minimálně dvě třetiny všech aktivních účastníků osoby z Holešova a do věku 18 let.

Dotace může být přidělena jednak na tzv. mistráky (utkání družstev v dlouhodobých soutěžích řízených příslušnými sportovními svazy) – podmínkou je, že právnická osoba má sídlo na území města Holešova.  Pro družstva dospělých jsou na rozdíl od družstev mládeže stanoveny další podmínky, a to účast jejich mládežnických družstev v dlouhodobých soutěžích.
Dále může být dotace přidělena na aktivity v budovách města Holešova čp. 58 a 1419. Právnická osoba žádající o dotaci musí mít sídlo na území města Holešova, musí vykonávat pravidelnou významnou neziskovou činnost zaměřenou na mládež, musí reprezentovat město v různých soutěžích a nesmí se jednat o příspěvkovou organizaci.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný zástupce právnické osoby.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutno podat žádost a tři povinné přílohy. Jedná se o přílohy dle článku 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). 

Žadatel musí také požádat školskou příspěvkovou organizaci, u níž je v nájmu, o zařazení do výkazu, který tato školská příspěvková organizace zpracovává.

Termín podání žádostí je do konce měsíce února příslušného roku pro celý kalendářní rok. Žádost je možné podat také do konce měsíce října, pokud se jedná pouze o část kalendářního roku.

Žádost může být podána v listinné anebo elektronické podobě (Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, podatelna Městského úřadu Holešov, epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka města Holešova – x8qbfvu).

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí a povinnými přílohami.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost, prostou kopii dokladu o zřízení účtu a listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu. Dále čestné prohlášení týkající se úpadku, likvidace, insolvenčního řízení, soudního sporu s městem či jeho organizacemi, daňových nedoplatků, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, podpory de minimis...

Povinnosti jsou přesně stanoveny v článku 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města z programu nájem tělocvičen a podobných zařízení - zde ke stažení - žádost [PDF, 55 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, která splňuje všechny povinné náležitosti, je maximálně 90 dnů od uzávěrky.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podoba žádosti se zašle buď na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem; anebo se podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky žadatele do datové schránky města Holešova: x8qbfvu – není nutné podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vrácení části nebo celé dotace a možnost nečerpání dotace v dalších letech.