Péče o válečné hroby

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Péče o válečné hroby.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn (§ 3 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb.). Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací (§ 2 odst. 4 zákona č. 122/2004 Sb.).

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník válečného hrobu. Pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a Ministerstva obrany.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Údržbu a úpravu válečného hrobu je vlastník povinen provádět průběžně. O přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu musí vlastník nejdříve požádat. Žádosti se zpracovávají volnou formou, nebo s využitím formulářů vydaných Ministerstvem obrany.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vyplněné žádosti se odesílají prostřednictvím Městského úřadu Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče a Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu: Ministerstvo obrany, odbor mimorezortní spolupráce, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6-Dejvice.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Ilona Augusti, referentka odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 310, tel.: 573 521 550, mail:  ilona.augusti@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici: https://valecnehroby.army.cz/rady-postupy-zadosti

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U vlastníků vychází ze stavu válečného hrobu, u správních orgánů vychází ze správního řádu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nemovitosti, na které se nachází válečný hrob. Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče, Krajský úřad Zlínského kraje, Ministerstvo obrany.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem se dopustí správního deliktu tím, že

a)      neumožní k válečnému hrobu přístup – lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč,

b)      nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna – lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, nebo

c)      provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu Ministerstva obrany – lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.