Obnova movité nebo nemovité kulturní památky

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Obnova či jakákoliv jiná úprava či změna movité nebo nemovité kulturní památky

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo prostředí, ve kterém je umístěna, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky (nebo jeho zástupce – je nutno doložit plnou moc).

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před provedením prací popsaných v bodu 4 podá vlastník žádost o závazné stanovisko.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí. Doporučujeme použít následující formulář [DOC, 32 kB].

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Karel Bartošek, referent odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 309, tel.: 573 521 552, mail:  karel.bartosek@holesov.cz
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 301 411.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vlastník je povinen uvést následující údaje:
a) název a umístění (přesná adresa, parcelní číslo) kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturní památek,
b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad příp. fotodokumentaci stavu,
c) předpokládaný rozsah a obsah (metody) obnovy či úprav,
d) investora obnovy (organizace nebo občan),
f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.
     
Dále musí žadatel předložit
a) doklad o vlastnictví
b) u právnické osoby – kopii osvědčení o právní subjektivitě, oprávnění jednat za právnickou osobu
c) v případě zastupování vlastníka – předložit oprávnění (plná moc)
d) žádá-li jeden z několika spoluvlastníků – souhlas a plnou moc ostatních spoluvlastníků

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsaný jednotný formulář, ale doporučujeme použít následující formulář [DOC, 32 kB].

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem, tedy 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - epodatelna@holesov.cz.

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2002 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Pro Městský úřad  Holešov, úsek školství, kultury a památkové péče odboru tajemníka, je odvolacím orgánem Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Holešov, úseku školství, kultury a památkové péče odboru tajemníka.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.
Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, které není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 2.000.000,-  Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 301 411.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příručka vlastníka kulturní památky [PDF, 136 kB]

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa
c) obnova nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny
d) restaurování kulturní památky

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov.

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Karel Bartošek, referent odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 309, tel.: 573 521 552, mail: karel.bartosek@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2. 2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 2. 2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.