Obnova objektu v městské památkové zóně

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Obnova objektu v městské památkové zóně

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti (nebo jejich zástupce – je nutno doložit plnou moc).

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před provedením prací popsaných v bodu 4 podá vlastník žádost o závazné stanovisko.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí. Doporučujeme následující formulář [DOC, 32 kB].

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče pro nemovitosti nacházející se na území správního obvodu Městského úřadu Holešov.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Karel Bartošek, referent odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 309, tel.: 573 521 552, mail:  karel.bartosek@holesov.cz
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 301 411.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen uvést následující údaje:
a) umístění (přesná adresa, parcelní číslo) nemovitosti,
b) popis současného stavu s uvedením závad příp. fotodokumentace stavu
c) předpokládaný rozsah obnovy či úprav,
d) investora obnovy (organizace nebo občan),

Dále musí žadatel předložit
a) doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, příp. kopie katastrální mapy)
b) u právnické osoby – kopii osvědčení o právní subjektivitě, oprávnění jednat za právnickou osobu
c) v případě zastupování oprávněné osoby – předložit oprávnění (plná moc)
d) žádá-li jeden z několika spoluvlastníků – souhlas a plnou moc ostatních spoluvlastníků

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsaný jednotný formulář, ale doporučujeme použít následující formulář [DOC, 32 kB].

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem, tedy 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - epodatelna@holesov.cz

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2002 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Pro Městský úřad  Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče je odvolacím orgánem Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za provedení stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2  nebo za nedodržení podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 2.000.000,-  Kč.
Za provedení stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2  nebo za nedodržení podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, které není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.