Ohlášení živnosti volné

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ohlášení živnosti volné

 

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nestanovuje zvláštní podmínky provozování živnosti (tedy odbornou způsobilost).

Seznam činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost nebo osoba zmocněná

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, jeho člen nebo osoba zmocněná. Před vznikem právnické osoby jednají zakladatelé, případně orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
bezúhonnost.


Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Ohlášení se podává v písemné nebo elektronické formě na jednotném registračním formuláři (dále jen JRF"). Lze jej učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou nebo v zastoupení na základě plné moci.

Ohlášení lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Holešov
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01   Holešov

tel.na registraci 573 521 653, 573 521 654

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý 07:30 - 11:00

Čtvrtek 07:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Pátek 07:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podatelna:
tel. 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Fyzická osoba:
platný doklad totožnosti

Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu.

Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).

Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem.Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.

Doklad o zaplacení správního poplatku
 

Právnická osoba:

Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden (výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců).

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána.

Doklad o zaplacení správního poplatku a doklady k odpovědnému zástupci, pokud je ustanovován (viz FO).

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Ohlášení živnosti vyplní pracovník živnostenského úřadu nebo se podává na jednotném registračním formuláři (dále jen "JRF"). Prostřednictvím  živnostenského úřadu lze učinit podání finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na:
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu,
kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT),
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument68557.html
adrese http://www.rzp.cz/elpod.html, odkud se posílá na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF

Formulář ke stažení včetně příloh a návodů k vyplnění a seznamu oborů živnosti volné:
jednotný registrační formulář - zde
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:
1 000 Kč za přijetí ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,
500 Kč za přijetí dalšího ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více  živností a podána žádost o koncesi.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: město@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
Na elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF, která je k dispozici na adrese:  http://www.rzp.cz/elpod.html,

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Odboru právního a Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov lze podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru právní a Krajský živnostenský úřad. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací volné bez příslušného oprávnění, je posuzováno jako přestupek nebo správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty.
 

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi
Ohlášení živnosti řemeslné a vázané
Oznámení o zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení přerušení / znovuzahájení provozování živnosti
Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
Zrušení živnostenského oprávnění
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
 

 

 

26. Kontaktní osoba

Miroslava Janoštiaková tel: 573 521 653
Petra Vysloužilová tel: 573 521 654

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.9.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

-

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

doba neurčitá