Oznámení změn v ohlášení živnosti a koncesi

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Oznámení změn v ohlášení živnosti a koncesi

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Podle § 49 a § 56 živnostenského zákona je podnikatel povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo náležitosti žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, anebo v informačním systému cizinců. 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem k oznámení změny je v případě:
fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoby zmocněné;
právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby zmocněné.
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny se oznamují tehdy, když nastanou
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě. Lze jej učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou, odesláním vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF - ke stažení - zde - nebo v zastoupení na základě plné moci.

Oznámení lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

tel.na registraci 573 521 653, 573 521 654

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek, Pátek: v rozsahu pracovní doby

Podatelna:
tel. 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vznik konkrétní změny se prokazuje příslušným dokladem např.  dokladem prokazujícím právní vztah k prostorám, v nichž má podnikatel umístěno místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, doklady prokazující změny, které se týkají osob jednajících jménem právnické osoby nebo změny jejího sídla.
 

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení změny sepíše pracovník živnostenského úřadu nebo se podává na změnovém listě. Prostřednictvím živnostenského úřadu lze učinit podání finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na:
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu,
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument68557.html
adrese http://www.rzp.cz/elpod.html, odkud se posílá na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF

Formulář ke stažení včetně návodu:
jednotný registrační formulář - zde


 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení změny, v jejímž důsledku dochází ke změně rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč.
Oznámení změny, v jehož důsledku dochází k vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč.

Předmětem poplatku není změna, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese a změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek za vydání výpisu je splatný při oznámení změny. Nebude-li zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li oznámení v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Nemá-li oznámení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve oznamovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

V případě oznámení změn, v jejichž důsledku živnostenský úřad rozhoduje, tedy vydává rozhodnutí, řídí se lhůty správním řádem. Lhůta pro vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní řád jinak, je 30 dnů, pokud nebylo řízení přerušeno z důvodu odstraňování vad podání.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni