Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (ŽR)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Výpis ze živnostenského rejstříku (dále jen ŽR) slouží jako úřední doklad, který obsahuje údaje zapsané v celostátním registru živnostenského podnikání, vztahující se na konkrétního podnikatele – fyzickou nebo právnickou osobu.
Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě
a) výpis jako průkaz živnostenského podnikání
b) úplný výpis veřejný
c) úplný výpis neveřejný (obsahuje i rodné číslo a případně uložené sankce)
d) částečný výpis
e) potvrzení o zápisu respektive potvrzení o neexistenci zápisu v ŽR
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba nebo osoba zmocněná
Za právnickou osobu jedná statutární orgán, jeho člen nebo osoba zmocněná.
Žádat o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku může kdokoliv.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o výpis ze ŽR lze podat v písemné formě u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou.

Žádost o výpis z veřejné části ŽR lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o výpis lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

tel.na registraci 573 521 653, 573 521 654

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý 07:30 - 11:00

Čtvrtek 07:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Pátek 07:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podatelna:
tel. 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba:
platný doklad totožnosti
v případě žádosti o výpis z ŽR z neveřejné části musí žadatel, pokud nežádá výpis sám na sebe, prokázat právní zájem
jedná-li jménem žadatele zmocněnec, musí předložit plnou moc
Doklad o zaplacení správního poplatku

Právnická osoba:
Platný doklad totožnosti žadatele – statutárního orgánu společnosti
Doklad o zaplacení správního poplatku 
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádos o výpis z ŽR se podává v písemné formě

Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu nebo lze žádost napsat volnou formou
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:
20 Kč za každou i započatou stránku pokud výpis vydává živnostenský úřad
100 Kč za první a 50 Kč za každou další započatou stránku pokud výpis vydává kontaktní místo veřejné správy (Czech Point)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po zaplacení správního poplatku je výpis z ŽR vydán zpravidla na počkání, nejpozději do 30 dnů
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: podatelna@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov lze podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru právní a Krajský živnostenský úřad. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

nejsou stanoveny

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

 

 

26. Kontaktní osoba

Miroslava Janoštiaková tel: 573 521 653
Petra Vysloužilová tel: 573 521 654

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 9. 2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

-

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

doba neurčitá