Ohlášení živnosti řemeslné

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ohlášení živnosti řemeslné

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Pro provozování živnosti ohlašovací řemeslné musí podnikatel splňovat kromě všeobecných podmínek také zvláštní podmínky provozování živnosti (tedy odbornou způsobilost).

Seznam  řemeslných živností  je uveden v příloze č. 1 živnostenského zákona

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost nebo osoba zmocněná

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, jeho člen nebo osoba zmocněná. Před vznikem právnické osoby jednají zakladatelé, případně orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
plná svéprávnost, kteru lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonnného zástupce nezletilého k samostatnému provozování činnosti, a
bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:

• řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
• řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru
vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
• řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
• řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů
a studijních oborů, nebo
• uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace,
• získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací


Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (včetně státních
příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska,
jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich
rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR) může prokázat
odbornou způsobilost

-u živností uvedených v části A přílohy č. 1 živnostenského zákona doklady dle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e)

-u živností uvedených v části B přílohy č. 1 živnostenského zákona doklady dle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

-u živností uvedených v části C přílohy č. 1 živnostenského zákona doklady dle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m)
 

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

• řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
• řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
• řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem
o vykonání jednoroční praxe v oboru,
• řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních
programů a studijních oborů,
• řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením
akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání
jednoroční praxe v oboru,
• dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.


U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení se podává v písemné nebo elektronické formě na jednotném registračním formuláři (dále jen JRF"). Lze jej učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou, odesláním vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF - ke stažení -zde -  nebo v zastoupení na základě plné moci.

Ohlášení lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

tel.na registraci 573 521 653, 573 521 654

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý 07:30 - 11:00

Čtvrtek 07:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Pátek 07:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podatelna:
tel. 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba:

platný doklad totožnosti

Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu.

Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).

Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce, je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem.Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).

Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Doklad prokazující odbornu způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.

Doklad o zaplacení správního poplatku.


Právnická osoba:

Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden (výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců).

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána.

Doklad o zaplacení správního poplatku a doklady k odpovědnému zástupci, pokud je ustanovován (viz FO)

 
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení živnosti vyplní pracovník živnostenského úřadu nabo se podává na jednotném registračním formuláři (dále jen "JRF"). Prostřednictvím kterého živnostenského úřadu lze na učinit podání finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na:
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu,
kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT),
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument68557.html
na adrese http://www.rzp.cz/elpod.html, odkud se posílá na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF

Formulář ke stažení včetně příloh a návodů k vyplnění:
jednotný registrační formulář - zde - 


 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:
1 000 Kč za přijetí ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,
500 Kč za přijetí dalšího ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.
Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni