logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Žádost o zápis zemědělského podnikatele

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která splňuje podmínky k zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo osoba zmocněná

Statutární orgán právnické osoby nebo její členové, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby, případně osoby zmocněné.  Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do OR. 
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba
  je plně svéprávná
  má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.
Základní znalost jazyka českého musí prokázat v případě, že není občanem České republiky nebo občanem členského státu Evropské unie.

Právnická osoba musí být zřízena nebo založena.
 
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu.
 
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělský podnikatel může požadovaný úkon provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov

dveře č. 318, paní Petra Vysloužilová, tel. 573 521 654

dveře č. 319, paní Miroslava Janoštiaková, tel. 573 521 653

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek na základě předchozí dohody

Podatelna:
tel: 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
datová schránka: x8qbfvu

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele vyplněnou předem nebo  na místě

Fyzická osoba doloží platný doklad totožnosti, z něhož je patrná adresa trvalého pobytu.

Právnická osoba doloží doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku.
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává v písemné formě  na předtištěném formuláři.

Formulář lze získat na:
Odboru právní a Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov;
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/formulare-k-podani/


Formulář ke stažení:
žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba -zde
žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba- zde
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1000 Kč

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li žadatel všechny podmínky stanovené zákonem, vydá Odbor právní a Obecní živnostenský úřad do 30 dnů od podání žádosti osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze učinit na adrese elektronické podatelny: podatelna@holesov.cz.
Datová schránka: x8qbfvu
 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Odboru právního a Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Holešov lze podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím odboru Městského úřadu Holešov, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že podnikatel nesplní oznamovací povinnosti, nebo v případě, že nesplní povinnost zaevidovat se podle zákona o zemědělství, ačkoli k tomu byl povinen, může mu být uložena pokuta.