Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změn údajů v evidenci zemědělského podnikatele

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změny v evidenci zemědělského podnikatele

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělský podnikatel (ZP), který hodlá přerušit provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně ohlásit na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby je přerušeno na období uvedené v oznámení, nejdříve však dnem doručení oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Bude-li chtít podnikatel pokračovat v provozování zemědělské výroby před termínem uvedeným v oznámení, sdělí to příslušnému obecnímu úřadu.

Změny údajů zapisovaných do evidence je ZP povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem přerušení nebo změny je v případě:

Fyzické osoby  -  podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci,
Právnické osoby  - právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci.
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozování zemědělské výroby je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení příslušnému obecnímu úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení se podává v písemné formě na tiskopise pro oznámení změn. Toto oznámení lze učinit u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo v zastoupení (na základě plné moci).
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělský podnikatel může požadovaný úkon provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad,
Masarykova 628, 769 01 Holešov,

dveře č. 318, paní Petra Vysloužilová, tel. 573 521 654

dveře č. 319, paní Miroslava Janoštiaková, tel. 573 521 653

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý 07:30 - 11:00

Čtvrtek 07:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Pátek 07:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podatelna:
tel: 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
datová schránka: x8qbfvu 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby nebo oznámení změn (vyplněné předem, případně vyplněné na místě),

platný doklad totožnosti

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení změn a doplnění se podává v písemné formě  na předtištěném formuláři.

Formulář lze získat na:
Odboru právním a Obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Holešov;
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese
http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/formulare-k-podani/

Formulář ke stažení:
Oznámení změn a doplnění - zde -
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby (případně oznámení o pokračování provozování zemědělské výroby) není zpoplatněno;
správní poplatek za změnu zápisu ZP v evidenci činí Kč 500,-
správní poplatek za změnu zápisu identifikačních údajů ZP v evidenci činí Kč 100,-
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby nebo oznámení změn podáno v souladu se zákonem o zemědělství, Odbor právní a Obecní živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do evidence a informuje o tom ZP nebo vydá změnové osvědčení
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: podatelna@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu přerušení provozování zemědělské výroby s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako jiný správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty.