Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změn údajů v evidenci zemědělského podnikatele

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změny v evidenci zemědělského podnikatele

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělský podnikatel (ZP), který hodlá přerušit provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně ohlásit na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby je přerušeno na období uvedené v oznámení, nejdříve však dnem doručení oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Bude-li chtít podnikatel pokračovat v provozování zemědělské výroby před termínem uvedeným v oznámení, sdělí to příslušnému obecnímu úřadu.

Změny údajů zapisovaných do evidence je ZP povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem přerušení nebo změny je v případě:

Fyzické osoby  -  podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci,
Právnické osoby  - právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci.
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozování zemědělské výroby je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení příslušnému obecnímu úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení se podává v písemné formě na tiskopise pro oznámení změn. Toto oznámení lze učinit u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo v zastoupení (na základě plné moci).
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělský podnikatel může požadovaný úkon provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad,
Masarykova 628, 769 01 Holešov,

dveře č. 318, paní Petra Vysloužilová, tel. 573 521 654

dveře č. 319, paní Miroslava Janoštiaková, tel. 573 521 653

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý 07:30 - 11:00

Čtvrtek 07:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Pátek 07:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podatelna:
tel: 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
datová schránka: x8qbfvu 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby nebo oznámení změn (vyplněné předem, případně vyplněné na místě),

platný doklad totožnosti

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení změn a doplnění se podává v písemné formě  na předtištěném formuláři.

Formulář lze získat na:
Odboru právním a Obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Holešov;
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese
http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/formulare-k-podani/

Formulář ke stažení:
Oznámení změn a doplnění - zde -
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby (případně oznámení o pokračování provozování zemědělské výroby) není zpoplatněno;
správní poplatek za změnu zápisu ZP v evidenci činí Kč 500,-
správní poplatek za změnu zápisu identifikačních údajů ZP v evidenci činí Kč 100,-
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby nebo oznámení změn podáno v souladu se zákonem o zemědělství, Odbor právní a Obecní živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do evidence a informuje o tom ZP nebo vydá změnové osvědčení
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze zaslat na adresu centrální podatelny: podatelna@holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu
 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu přerušení provozování zemědělské výroby s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako jiný správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty.
 

 

 

21. Nejčastější dotazy

Mohu oznámit přerušení provozování zemědělské výroby se zpětnou platností?
Zpětně oznámit přerušení provozování zemědělské výroby nelze, neboť zákon o zemědělství stanoví, že provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené nejdříve dnem doručení oznámení o přerušení příslušnému obecnímu úřadu.

Lze zemědělskou výrobu přerušit na dobu kratší než 6 měsíců?
Tuto možnost zákon o zemědělství nezná.

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
 

 

 

26. Kontaktní osoba

Miroslava Janoštiaková tel: 573 521 653
Petra Vysloužilová tel: 573 521 654

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

-

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

doba neurčitá