Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

71

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy  - výpisy z matričních knih) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad sejedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika
v Brně (Úřad městské části Brno-střed).
 
Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat oprávněné osobě jeho druhopis.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům, 
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, 
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949, 
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na zvláštní matriku v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné matriční úřady (dle místa vzniku matriční události - narození, uzavření manželství, úmrtí), popřípadě na obecní úřady pověřené vedením matrik.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží:

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě 
  • veřejnou listinu (například rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. 
Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také ověřenou plnou moc.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:
  • kterýkoliv matriční úřad nebo
  • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik (náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431)

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
Matriky
Co je matriční úřad?

 

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nahlížení do matričních knih

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Jarmila Medková

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.02.2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.02.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.