Změna jména a příjmení, příjmení po rozvodu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

72

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Změna jména a příjmení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno  neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.
 
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné  podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem:
PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

+420 602 227 465
+420 271 733 481
mknappova@seznam.cz
Kubánské náměstí 1322/17
10000 Praha 10-Vršovice

nebo

Ústav pro jazyk český, Letenská 123/4, 118 51 Praha 1,

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.
 
Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.
 
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba:  Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele, 
 • rodné číslo, 
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • řádné odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:

 •  rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
 •  jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství 8a) zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 •  doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství,
 •  souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

Jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu Úřad městské části Brno - střed, oddělení zvláštní matriky, na základě žádosti státního občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč: 

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána po uplynutí 6měsíců
  od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
 
Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení.
 
Poznámky:
 
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 
Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.
 
Osvobození od poplatku:
 
Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 
Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 
Osvobozena od poplatku je změna jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik:

 • JUDr. Janu Hálovou, tel.: 974 817 427

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ženská příjmení (Jména a příjmení)
Příjmení po rozvodu manželství (Jména a příjmení)
Prohlášení o volbě druhého jména (Jména a příjmení)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní MěÚ Holešov.

 

 

26. Kontaktní osoba

-

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.02.2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.02.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.