Prohlášení o volbě druhého jména

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

73

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 15let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.

Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Do matriční knihy mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.

Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemného prohlášení o volbě druhého jména na matriční úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na kterémkoli matričním úřadě.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na matričním úřadu je třeba předložit písemné prohlášení o volbě druhého jména, které obsahuje:

  • jméno(a), příjmení, datum narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, 
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, 
  • jméno(a), příjmení, popř. rodná příjmení, a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce, 
  • jméno, popř. jména, která si zvolí, 
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popř. podpisy uznány za vlastní, 
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.
K prohlášení se dále připojí:
  • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, 
  • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah prohlášení o volbě druhého jména.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od předložení prohlášení s předepsanými náležitostmi.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podání žádosti o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.