Prohlášení o volbě druhého jména

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

73

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 15let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.

Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Do matriční knihy mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.

Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemného prohlášení o volbě druhého jména na matriční úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na kterémkoli matričním úřadě.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na matričním úřadu je třeba předložit písemné prohlášení o volbě druhého jména, které obsahuje:

 • jméno(a), příjmení, datum narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, 
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, 
 • jméno(a), příjmení, popř. rodná příjmení, a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce, 
 • jméno, popř. jména, která si zvolí, 
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popř. podpisy uznány za vlastní, 
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.
K prohlášení se dále připojí:
 • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, 
 • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah prohlášení o volbě druhého jména.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od předložení prohlášení s předepsanými náležitostmi.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podání žádosti o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • kterýkoliv matriční úřad České republiky (příp. krajský úřad) nebo 
 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431
úřední hodiny:
  • pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Jména a příjmení
- Co je matriční úřad?

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Jarmila Medková

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.02.2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.02.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.